Narcos

 Zamówienia publiczne

W ramach specjalizacji w zakresie prawa zamówień publicznych służymy naszym Klientom profesjonalnym doradztwem prawnym na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego jak również w czasie jego realizacji.
W zakres usług Kancelarii, związanych z zamówieniami publicznymi wchodzą:

  • analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego przy jednoczesnym wskazaniu ryzyka
  • pomoc w przygotowaniu wniosków i ofert
  • kompleksowa obsługa procedury odwoławczej
  • pomoc w sporządzaniu zapytań do SIWZ
  • przygotowywanie informacji o niezgodnej z prawem czynności podejmowanej przez zamawiającego
  • doradztwo przy wyborze trybu i warunków udzielania zamówienia
  • kompleksowe doradztwo w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • reprezentowanie wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi, sporządzając odwołania i skargi w ich imieniu
  • przygotowywanie i negocjowanie umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami.