Narcos Narcos

Najwyższa jakość usługi

O NAS

Najwyższą jakość usług prawnych osiągamy dzięki wysokim kompetencjom merytorycznym naszego zespołu  oraz zaangażowaniu w powierzone nam sprawy.

Zespół Kancelarii tworzą radca prawny Olgierd Gołębiowski i radca prawny Monika Macura.

 

Radca Prawny Olgierd Gołębiowski

Ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i aplikację radowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Pomoc prawną świadczy od 1999 roku, a własną Kancelarię utworzył w 2008 roku.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa obrotu nieruchomościami, prawie spółek oraz prawie zamówień publicznych.
Kompleksowo obsługuje transakcje obrotu nieruchomościami, doradzając Klientom na wszystkich etapach inwestycji. Z sukcesami reprezentuje Klientów w postępowaniach o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości oraz w postępowaniach o stwierdzenie nieważności umów, obejmujących przeniesienie własności nieruchomości.
Doradza w procesie zamówień publicznych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w postępowaniach związanych udzieleniem i zamówienia publicznego i jego wykonywaniem.
Prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych.
W ramach swojej praktyki reprezentuje również Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, przed organami administracyjnymi oraz przed sądami administracyjnymi.
Obsługę prawną prowadzi także w języku angielskim i rosyjskim
Mecenas Olgierd Gołębiowski prowadzi praktykę Kancelarii w zakresie doradztwa podmiotom w takich branżach jak budownictwo, nieruchomości, handel detaliczny i hurtowy. Radca prawny Olgierd Gołębiowski odnosi sukcesy w postępowaniach sądowych dotyczących prawa nieruchomości. Reprezentuje także klientów Kancelarii w postępowaniach podatkowych.

 

Radca Prawny Monika Macura

Ukończyła kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Pomoc prawną świadczy od 2006 roku, a własną kancelarią utworzyła w 2012 roku.
Radca prawny Monika Macura stoi na czele zespołu prawników Kancelarii doradzającym podmiotom z branży finansowej. Wśród klientów, dla których usług prawne świadczy znajdują się międzynarodowe instytucje pożyczkowe oraz instytucja płatnicza, zajmująca się mobilnymi płatnościami.
Radca prawny Monika Macura doradza podmiotom z branży finansowej we wszystkich aspektach ich działalności, w tym również przy projektach fuzji i przejęć, przekształceń oraz inwestycjach kapitałowych. Posiada praktykę w przygotowywaniu i negocjowaniu umów pomiędzy partnerami biznesowymi, umów spółek oraz porozumień z wykorzystaniem spółek celowych.
Przeprowadza audyty prawno- podatkowe przedsiębiorstw, pod kątem zgodności ich działań z przepisami prawa,  w razie potrzeby rekomendując adekwatne środki naprawcze.
W zakresie swojej działalności doradza dynamicznie rozwijającym się instytucjom pożyczkowym, między innymi w kształtowaniu produktów kredytowych oraz doborze optymalnych rozwiązań dla rozwoju biznesu przy uwzględnieniu zmieniającego się otocznia prawnego. Radca prawny Monika Macura reprezentowała instytucję płatniczą zajmującą się szybkimi płatnościami mobilnymi w postępowaniu regulacyjnym przed KNF. Doradzała również pry wyborze struktur dla międzynarodowej instytucji pożyczkowej oraz wdrażaniu produktów kredytowych. Negocjuje kontrakty na zapewnienie finansowania dla działalności instytucji pożyczkowej.
Radca prawny Monika Macura aktywnie bierze udział w opiniowaniu działań ustawodawczych mających znaczenie dla działalności instytucji pożyczkowych i instytucji płatniczych (min. tzw. ustawa antylichwiarska, wdrożenie dyrektywy PSD 2, wdrożenie RODO).
Obsługę prawną prowadzi także w języku angielskim.

 

Realizując projekty prawne współpracujemy z doradcami podatkowymi, notariuszami oraz aplikantami zawodów prawniczych. Dzięki takiemu podejściu zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną.