Narcos Narcos

OUR STRENGTHS

REAL ESTATE LAW

 • The Law Office provides services covering real estate law and land development projects.
REAL ESTATE LAW

TAX LAW

 • With regard to tax law
 • we provide day-to-day advice on issues related to the business activities of our Clients.
TAX LAW

PUBLIC PROCUREMENT LAW

 • As part of our specialisation in public procurement law
 • we offer our Clients professional legal assistance both during the bidding for and the implementation of public contracts.
PUBLIC PROCUREMENT LAW

FINANCIAL MARKET

 • We provide comprehensive legal services for companies operating in the financial market.
FINANCIAL MARKET

CONSUMER FINANCE

 • The law firm provides comprehensive legal services for dynamically developing loan institutions
 • providing consumer credit services on the Polish and foreign markets.
CONSUMER FINANCE

DEBT COLLECTION

 • The law firm handles debt collection services for the financial industry.
DEBT COLLECTION

The law firm handles debt collection services for the financial industry. In the area of ​​debt management services we offer the following legal services

 • development of debt collection procedures
 • preparing demands for payment
 • seeking redress through court proceedings, filing and filing all necessary procedural documents and documents, representation and comprehensive handling of the case,
 • conduct of electronic payment proceedings – E-court
 • preparing suits in electronic payment proceedings – E-court,
 • debt collection,
 • preparation of the settlement document and debt collection agreement.
 • negotiating debt purchase agreements

In case of court debt collection, the fees of the Law Firm are only the minimum rates resulting from the regulation of the Minister of Justice on fees for legal counsels.

Kancelaria prowadzi obsługę spraw windykacyjnych między innymi dla branży finansowej.
W zakresie usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami oferujemy następujące usług prawne

 • opracowywanie procedur windykacyjnych
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty,
 • dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego, sporządzanie pozwów oraz wszelkich niezbędnych pism procesowych i dokumentów, reprezentację procesową i kompleksowe prowadzenie sprawy,
 • prowadzenie elektronicznych postępowań upominawczych – E-sąd
 • przygotowywanie pozwów w elektronicznym postępowaniu upominawczym – E-sąd, przed sądem w postępowaniu nakazowym lub upominawczym,
 • windykację komorniczą,
 • przygotowanie dokumentu ugody oraz umowy o przejęcie długu.
 • negocjowanie umów o nabycie wierzytelnościW przypadku windykacji sądowej wynagrodzenie Kancelarii stanowią jedynie stawki minimalne wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych

The law firm provides comprehensive legal services for dynamically developing loan institutions, providing consumer credit services on the Polish and foreign markets.

We provide:

 • professional legal services on the construction of credit products,
 • drafting and evaluating contractual standards and loan agreements,
 • developing credit products and financial services and drafting the necessary legal documentation
 • negotiating contracts between loan institution, suppliers and subcontractors, customer scoring supporters (business information bureaus, BIK , internet banking customer service providers);
 • negotiating contract with investment funds and entities providing financing for lending institutions
 • legal support in consumer relations, including consumer bankruptcy cases
  ensuring compliance of lending institutions’ activities with legal regulations, recommendations issued by the RF, UOKIK and GIODO
 • legal support for the processing of personal data, ensuring compliance of data processing with legal regulations
 • legal support for the implementation of the RODO
 • participation in legislative processes related to changes in consumer law
 • legal advice in debt trading

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz dynamicznie rozwijających się instytucji pożyczkowych, świadczących usługi kredytu konsumenckiego na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych.
W zakresie świadczenia usług prawnych dla instytucji pożyczkowych zapewniamy:

 • profesjonalną obsługę regulacyjną dotyczącą doradztwa przy konstruowaniu produktów kredytowych,
 • redagowanie oraz opiniowanie wzorców umownych, umów kredytów oraz pożyczek oraz zapewnienie zgodności prawnej tych przepisów
 • kształtowanie produktów kredytowych i usług finansowych oraz opracowywanie niezbędnej regulacji prawnej w tym wzorców umów i regulaminów
 • negocjacji umów pomiędzy dostawcami produktów kredytowych a pośrednikami finansowymi podwykonawcami (outsourcing), podmiotami wspierającymi scoring klienta (biura informacji gospodarczej, BIK, dostawcy usługi dostępu do bankowości internetowej klienta); funduszami inwestycyjnymi i podmiotami zapewniającymi finansowanie dla instytucji pożyczkowych
 • wsparcie prawne w relacjach z konsumentami doradztwo w przypadkach upadłości konsumenckiej
 • zapewnienie zgodności działań instytucji pożyczkowej z regulacjami prawnymi, rekomendacjami wydawanymi przez Rzecznika Finansowego, UOKIK oraz GIODO
 • wsparcie prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych zapewnienie zgodności przetwarzania danych z regulacjami prawnymi
 • wsparcie prawne przy wdrażaniu RODO
 • udział w procesach legislacyjnych dotyczących zmian w prawie konsumenckim
  doradztwo prawne w transakcjach obrotu wierzytelnościami

We provide comprehensive legal services for companies operating in the financial market. We provide legal services for dynamically developing lending institutions and payment institutions.

The law firm offers professional regulatory services for the financial market in the fields of:

 • handling regulatory proceedings before the Polish Financial Supervision
 • Authority (KNF) and advising on cross-border activities
 • drafting documentation for the mobile payment system
 • drafting contracts and regulations of payment institutions
 • advisor on banking, payment secrecy, personal data protection and anti-money laundering
 • developing credit products and drafting the necessary legal documentation
 • negotiating contracts between loan institutions and suppliers, subcontractors or customer scoring supporters (business information bureaus, BIK , internet banking customer service providers);
 • Negotiating contract with Investment funds and entities providing financing for lending institutions
 • advice on creating a private investment fund
 • representation of financial institutions in relation to supervisory authorities (including UOKiK, KNF, GIODO, RF)
 • Legal support for the implementation of the RODO

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz firm działających na rynku finansowym. Wśród klientów kancelarii znajdują się dynamicznie rozwijające się instytucje pożyczkowe oraz instytucje płatnicze.
Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę regulacyjną podmiotów z rynku finansowego w sprawach z zakresu:

 • obsługi postępowań regulacyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego i doradzta w zakresie podejmowania działalności transgranicznej
 • tworzenia dokumentacji dla systemu płatności mobilnych
 • opracowania umów i regulaminów instytucji płatniczych
 • doradztwa w zakresie tajemnicy bankowej, płatniczej oraz ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • kształtowania produktów kredytowych i usług finansowych oraz opracowywanie niezbędnej regulacji prawnej w tym wzorców umów i regulaminów
 • negocjacji umów pomiędzy dostawcami produktów kredytowych a pośrednikami finansowymi podwykonawcami (outsourcing), podmiotami wspierającymi scoring klienta (biura informacji gospodarczej, BIK, dostawcy usługi dostępu do bankowości internetowej klienta); funduszami inwestycyjnymi i podmiotami zapewniającymi finansowanie dla instytucji pożyczkowych
 • doradztwa przy tworzeniu prywatnego funduszu inwestycyjnego
 • doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • reprezentowania instytucji finansowych w relacjach z organami nadzorczymi (w tym z UOKIK, KNF, GIODO, RF)
 • doradztwa prawnego przy wdrażaniu RODO

Doradzamy krajowym i zagranicznym podmiotom. Usługi świadczymy w języku polskim i języku angielskim.

As part of our specialisation in public procurement law, we offer our Clients professional legal assistance both during the bidding for and the implementation of public contracts.

As part of the legal services provided to contractors, we review tendering documentation (terms of reference, announcements, draft contracts) and compose letters to contracting authorities to obtain clarifications of the terms of reference or dispel other doubts of bidding contractors.

We represent contractors before the National Chamber of Appeal and Common Courts, drafting appeals and complaints on their behalf.

We have experience in the preparation and negotiation of consortium and subcontractor agreements.

W ramach specjalizacji w zakresie prawa zamówień publicznych służymy naszym Klientom profesjonalnym doradztwem prawnym na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego jak również w czasie jego realizacji.
W zakres usług Kancelarii, związanych z zamówieniami publicznymi wchodzą:

 • analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego przy jednoczesnym wskazaniu ryzyka
 • pomoc w przygotowaniu wniosków i ofert
 • kompleksowa obsługa procedury odwoławczej
 • pomoc w sporządzaniu zapytań do SIWZ
 • przygotowywanie informacji o niezgodnej z prawem czynności podejmowanej przez zamawiającego
 • doradztwo przy wyborze trybu i warunków udzielania zamówienia
 • kompleksowe doradztwo w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • reprezentowanie wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi, sporządzając odwołania i skargi w ich imieniu
 • przygotowywanie i negocjowanie umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami.

With regard to tax law, we provide day-to-day advice on issues related to the business activities of our Clients.

We provide specialised consultancy in the optimisation of tax cash flows resulting from investment agreements signed by our Clients. We support Clients in selecting and implementing organisational structures based on groups or using tax haven jurisdictions.

We feel specialists in representing the interests of Clients in tax matters before tax and customs authorities. As part of proceedings, we prepare appeals against decisions of tax authorities and represent Customers before Courts.

W szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym biznesu trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez  fachowego doradztwa w zakresie prawa podatkowego.
Nadal jednak wielu przedsiębiorców poprzestaje na zapewnieniu swojej firmie obsługi księgowej, zapominając, że księgowi nie posiadają specjalistycznej wiedzy z dziedziny podatków.
W przypadku pojawienia się w działalności gospodarczej niestandardowych zdarzeń prawnych, w których zachodzi konieczność analizy prawa podatkowego wiedza tych osób może okazać się niewystarczająca.
W takich przypadkach nie do przecenienia staje się fachowa pomoc prawna, świadczona przez radcę prawnego z doświadczeniem w dziedzinie podatków.  Doradztwo w zagadnieniach związanych z prawem podatkowym wymaga doskonałej znajomości przepisów prawa cywilnego i  prawa handlowego.
Z powyższych względów niezmiernie istotnym jest, aby przedsiębiorstwo korzystało, oprócz obsługi księgowej, ze specjalistycznego doradztwa Kancelarii Radców Prawnych, specjalizującej się w prawie podatkowym.
Kancelaria posiada grono klientów, których reprezentuje w postępowaniach podatkowych i skarbowych na wszystkich etapach postępowania podatkowego.
Poniżej przedstawiamy przykładowe zagadnienia, którymi prawnicy Kancelarii zajmują się na co dzień:

 • doradztwo i pomoc podczas kontroli podatkowych i skarbowych w każdym z etapów postępowania podatkowego,
 • reprezentowanie przed inspektorami kontroli skarbowej, w urzędach skarbowych i w izbach skarbowych,
 • przygotowywanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism w trakcie kontroli, postępowania podatkowego i postępowania sądowego.

Kancelaria wspiera  przedsiębiorców świadcząc usługi doradztwa podatkowego.
Oferowane przez Kancelarię usługi prawne obejmują:

 • udzielanie porad prawnych podatnikom, sporządzenie opinii wyjaśnień w zakresie ich zobowiązań podatkowych,
 • pomoc w minimalizowaniu obciążeń i ryzyk podatkowych, zapewniającą bezpieczeństwo działalności prowadzonej przez Klienta,
 • analiza i ocena podatkowych skutków zawierania umów cywilnoprawnych pomiędzy podatnikiem a jego kontrahentem,
 • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

The Law Office provides services covering real estate law and land development projects.

As experienced specialists in this field, we advise through the process of purchasing and developing properties, providing services involving the preparation of necessary legal documentation and the securing of necessary permits and administrative decisions.

We carry out legal audits of properties and make efforts to verify and ascertain their legal ownership status.

We act on behalf of our Clients in real estate lawsuits. We successfully represent Clients in proceedings to verify and ascertain the legal ownership status of properties and those to prove the invalidity of deeds, including transfer of title to properties.

Kancelaria od lat specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej, związanej z prawem nieruchomości.
Na tym polu odnosimy sukcesy przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.  Przykładem może być sprawa małżeństwa z Zabierzowa, które Kancelaria reprezentowała w sprawie o odzyskanie nieruchomości, przejętej przez pożyczkodawcę.
Zespół do spraw prawa nieruchomości świadczy pełen wachlarz usług, a poniżej prezentujemy najbardziej typowe, sprawy jakimi zajmuje się Kancelaria w obszarze prawa nieruchomości:

 • kompleksowy audyt prawny nieruchomości, w celu ustalenia tytułu prawnego dotychczasowych właścicieli i użytkowników wieczystych, jak również roszczeń osób trzecich;
 • sporządzanie opinii w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie budowlanym i inwestycyjnym, stosownie do typu i charakteru planowanej inwestycji;
 • doradztwo prawne w zakresie procesu budowlanego;
 • doradztwo obejmujące kwestie planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowywanie umów przedwstępnych oraz umów ostatecznych sprzedaży nieruchomości oraz reprezentacja Klientów w postępowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu zarówno ze strony wynajmującego, jak i ze strony najemcy;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe oraz umów o generalne wykonawstwo;
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości oraz w postępowaniach o stwierdzenie nieważności umów obejmujących przeniesienie własności nieruchomości;
 • pomoc prawna dla przedsiębiorców prowadzących działalność deweloperską;
 • eksmisja, bezumowne korzystanie z lokalu;
 • spory sądowe związane z prawem własności nieruchomości;
 • uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

 

Świadczymy doradztwo prawne zakresie sukcesji majątkowej, czyli przekazywania majątku pomiędzy pokoleniami.
Sukcesja majątkowa może odbywać się za życia poprzez darowizny, sprzedaż czy inne czynności prawne; albo na wypadek śmierci. W tym drugim wypadku polega na sporządzaniu testamentu lub zapisu windykacyjnego.
Doradzamy również przedsiębiorcom oraz rodzinom w obszarach, związanych z zabezpieczeniem ich majątku w dłuższym okresie przed niekorzystnymi skutkami nagłych zdarzeń, dotyczących właściciela lub wspólnika spółki.
Naszym Klientom, zainteresowanym usługą sukcesji majątkowej, proponujemy wdrożenie planu sukcesji majątkowej, który polega na:

 • analizie obecnej sytuacji prawnej firmy pod kątem bezpieczeństwa jej istnienia i funkcjonowania w razie śmierci jednego lub więcej współwłaścicieli;
 • opracowaniu rozwiązań prawnych spełniających przyjęte dla sukcesji założenia, takich jak w tym przekształcenie formy prowadzonej działalności oraz sporządzenie testamentów.

Przy wdrażaniu planów sukcesji majątkowej łączymy doradztwo prawne, podatkowe i finansowe, współpracując z najlepszej klasy specjalistami w swoich dziedzinach.

ADRESSE

ul. Bandurskiego 21/2
31-515 Kraków

Contact
kancelaria@krpgolebiowski.pl
phone : +48 12 3576678
Social Media

ABOUT US

With our team’s high levels of expertise and commitment to the assignments we are given, we can provide the highest quality of legal services.

The Law Firm’s team is composed of the two legal counsels: Olgierd Gołębiowski and Monika Macura.

Olgierd Gołębiowski, Legal Counsel

He graduated in Law from the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Cracow and completed his Legal Counsel’s Articles with the District Chamber of Legal Counsels in Cracow. He has served as a legal counsel since 1999. In 2008 he opened a law firm of his own.

He specialises in civil law with a special focus on real estate law, companies law and public procurement law.

He provides comprehensive coverage of real estate transactions, advising Clients at all stages of the investment process. He successfully represents Clients in proceedings to verify and ascertain the legal ownership status of properties and those to prove the invalidity of deeds, including transfer of title to properties.

He advises on public procurement issues. He represents Clients before the National Chamber of Appeal and Common Courts with regard to the award and enforcement of public contracts.

Legal Counsel Olgierd Gołębiowski advises entities in such sectors as construction, real estate, retail and wholesale. Legal Counsel Olgierd Gołębiowski is successful in court proceedings concerning real estate law. In his practice he also represents clients before tax and administrative authorities and Administration Courts.

He also advises in English and Russian.

Monika Macura, Legal Counsel

She graduated in Law from the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Cracow and completed her Legal Counsel’s Articles with the District Chamber of Legal Counsels in Cracow. She has served as a legal counsel since 2006. In 2012 she opened a law firm of her own.

Legal counsel Monika Macura manages a team of lawyers providing legal services to financial industry players. She provides legal services for domestic and international loan institutions and payment institutions.

Legal counsel Monika Macura advises financial sector players on all aspects of their business, including mergers, acquisitions, transformations and equity investments. She has a practice in the preparation and negotiation of contracts between business partners, company agreements and agreements with special purpose vehicles.

She carries out audits of corporate tax law, in terms of compliance with the law, and recommends appropriate corrective measures, where appropriate.

She advises dynamically developing lending institutions. She advises in development of credit products and the selection of optimal solutions for business development, taking into account the changing legal environment. Legal counsel Monika Macura has represented the payment institution dealing with fast mobile payments in regulatory proceedings before the KNF. She also has advised on the selection of structures for an international lending institution and the implementation of credit products. She also negotiates contracts to provide funding for lending institution.

She also provides legal advice in English.

WHAT WE OFFER

The Law Office’s goal is to give our Clients a feeling of legal security so that we could cooperate with each other on a long-term and continuous basis.

We are driven by professionalism, integrity and accuracy and, above all, by being efficient advisors and partners to our Clients.

With our experience based on reliable knowledge, we are able to deal with even the most difficult legal problems. Therefore, our Clients include both Polish and foreign businesses and individuals.

Our legal services are directed among others to the following industries:

 • loan institutions
 • payment institutions
 • payment service offices
 • e-commerce
 • construction services
 • real estate turnover
 • wholesale and retail trade

Our Law Offices

Gołębiowski & Macura Legal Counsels’ Offices is a team of legal counsels established with a view to providing professional legal services for business.

Our aim is to provide legal services that will help our Clients take the right business decisions.

The Offices also provide high quality legal consultancy to individuals, representing their Clients with full commitment even in the most difficult cases.

 • I have the pleasure of working with legal counsel Monika Macura since 2016. Her commitment and legal knowledge in the financial services industry Is necessary in the current service of the loan institution. I know that from legal counsel Monika Macura I can expect a professional approach, based on mutual trust. Rafał Gibczyński, President of the company's management board, Solven Finance sp. z o. o.

  Rafał Gibczyński

  President of the company's management board, Solven Finance sp. z o. o

 • I see legal counsel Monika Monika as a solid partner, providing professional legal services of FINTECH Solutions Sp. z o.o. As a company providing IT solutions for the fintech industry, we regularly consult our solutions. Legal counsel Monika Macura is one of the main pillars of our team. Łukasz Grabczuk, member of the management board, FINTECH Solutions sp. z o. o.

  Łukasz Grabczuk

  Member of the management board, FINTECH Solutions sp. z o. o.

SOME OF OUR OFFERINGS

FINANCIAL MARKET

FINANCIAL MARKET

We provide legal services for dynamically developing lending institutions and payment institutions

Tax law

Tax law

We provide day-to-day advice on issues related to the business activities of our Clients.
Legal support for financial market entities
We provide comprehensive legal services for lending institutions and payment institutions

Real estate law and property succession

Real estate law and property succession

We provide legal services covering real estate law and land development projects.

OUR STRENGTHS

With our team’s high levels of expertise and commitment to the assignments we are given, we can provide the highest quality of legal services.
The Law Firm’s team is composed of the two legal counsels: Olgierd Gołębiowski and Monika Macura

REAL ESTATE LAW

 • The Law Office provides services covering real estate law and land development projects.
REAL ESTATE LAW

FINANCIAL MARKET

 • We provide comprehensive legal services for companies operating in the financial market.
FINANCIAL MARKET

TAX LAW

 • With regard to tax law
 • we provide day-to-day advice on issues related to the business activities of our Clients.
TAX LAW

CONSUMER FINANCE

 • The law firm provides comprehensive legal services for dynamically developing loan institutions
 • providing consumer credit services on the Polish and foreign markets.
CONSUMER FINANCE

PUBLIC PROCUREMENT LAW

 • As part of our specialisation in public procurement law
 • we offer our Clients professional legal assistance both during the bidding for and the implementation of public contracts.
PUBLIC PROCUREMENT LAW

DEBT COLLECTION

 • The law firm handles debt collection services for the financial industry.
DEBT COLLECTION

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

Revolution Slider Error: Slider with alias tt_fullpage_slider not found.
Maybe you mean: 'tt_creativelayout_slider' or 'front-eng'

Nieruchomości

 • Kancelaria od lat specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej
 • związanej z prawem nieruchomości.
Nieruchomości

Podatki

 • W szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym biznesu trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez fachowego doradztwa w zakresie prawa podatkowego.
Podatki

Zamówienia publiczne

 • W ramach specjalizacji w zakresie prawa zamówień publicznych służymy naszym Klientom profesjonalnym doradztwem prawnym na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego jak również w czasie jego realizacji.
Zamówienia publiczne

Rynek finansowy

 • Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz firm działających na rynku finansowym.
Rynek finansowy

Consumer finance

 • Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz dynamicznie rozwijających się instytucji pożyczkowych
 • świadczących usługi kredytu konsumenckiego na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych.
Consumer finance

Zarządzanie wierzytelnościami

 • Kancelaria prowadzi obsługę spraw windykacyjnych między innymi dla branży finansowej.
Zarządzanie wierzytelnościami

New features

for all categories

International development, combat malaria partnership inspire social change dedicated globalization time of extraordinary change. Medecins du Monde disruptor reproductive

Ford Foundation healthcare rights-based approach

Social good new approaches revitalize; enable donors billionaire philanthropy. Justice shift agency meaningful work; climate change; criteria gender cause.

Angelina Jolie development fundraise. Public institutions, relief complexity medicine; vaccines grantees many.

Social good new approaches revitalize; enable donors billionaire philanthropy. Justice shift agency meaningful work; climate change; criteria gender cause.

Angelina Jolie development fundraise. Public institutions, relief complexity medicine; vaccines grantees many.

showcase img
showcase img

Fully responsiveLooks great on a wide range of devices

Fight against malnutrition local innovate advancement collaborative cities, working families proper resources inspire breakthroughs dignity enable treatment social.

x

Circle viewerLooks great on a wide range of devices

Fight against malnutrition local innovate advancement collaborative cities, working families proper resources inspire breakthroughs dignity enable treatment social.

x

Apple commandgreat command gestures

Fight against malnutrition local innovate advancement collaborative cities, working families proper resources inspire breakthroughs dignity enable treatment social.

x

Great theme for for your business

for all categories

International development, combat malaria partnership inspire social change dedicated globalization time of extraordinary change. Medecins du Monde disruptor reproductive rights.

WEBDESIGN & DIGITAL MARKETING

International development, combat malaria partnership inspire social change dedicated globalization time of extraordinary change. Medecins du Monde disruptor reproductive rights. Globalization time of extraordinary change. Medecins du Monde disruptor for our search.

Multipurpose template

ABOUT USteam members

Medicine cross-cultural The Elders, pathway to a better life social analysis. Honor our ambitions, sustainable future significant dignity rural. United Nations technology poverty civil society human rights legal aid. Affiliate detection; socio-economic divide facilitate public-private partnerships.

Oliver Queen

Oliver Queen

CEO

Medicine cross-cultural The Elders, pathway to a better life social analysis. Honor our ambitions, sustainable future significant dignity rural. United Nations technology poverty civil society human rights legal aid. Affiliate detection; socio-economic divide facilitate public-private partnerships.

Tea Queen

Tea Queen

Designer

Medicine cross-cultural The Elders, pathway to a better life social analysis. Honor our ambitions, sustainable future significant dignity rural. United Nations technology poverty civil society human rights legal aid. Affiliate detection; socio-economic divide facilitate public-private partnerships.

Quentin Lance

Quentin Lance

Programmer

TESTIMONIALSsuccess stories

 • Radca prawny Monika Macura to solidny partner, zapewniający profesjonalną obsługę prawną spółki FINTECH Solutions Sp. z o.o. Jako firma dostarczająca rozwiązania IT dla branży fintech, regularnie konsultujemy nasze rozwiązania. Monika Macura jest jednym z głównych filarów naszego zespołu.

  Łukasz Grabczuk

  Członek zarządu, FINTECH Solutions sp. z o.o

 • Mam przyjemność współpracować z radcą prawnym Moniką Macura od 2016 roku. Jej rzetelność i wiedza prawna z sektora usług finansowych jest niezbędna w bieżącej obsłudze Instytucji Pożyczkowej. Wiem, że zawsze mogę spodziewać się profesjonalnego podejścia do pracy, opartego na wzajemnym zaufaniu.

  Rafał Gibczyński

  Prezes Zarządu SOLVEN Finance sp. z o.o.

 • I have the pleasure of working with legal counsel Monika Macura since 2016. Her commitment and legal knowledge in the financial services industry Is necessary in the current service of the loan institution. I know that from legal counsel Monika Macura I can expect a professional approach, based on mutual trust. Rafał Gibczyński, President of the company's management board, Solven Finance sp. z o. o.

  Rafał Gibczyński

  President of the company's management board, Solven Finance sp. z o. o

 • I see legal counsel Monika Monika as a solid partner, providing professional legal services of FINTECH Solutions Sp. z o.o. As a company providing IT solutions for the fintech industry, we regularly consult our solutions. Legal counsel Monika Macura is one of the main pillars of our team. Łukasz Grabczuk, member of the management board, FINTECH Solutions sp. z o. o.

  Łukasz Grabczuk

  Member of the management board, FINTECH Solutions sp. z o. o.

Latest Postsnew from blog

NASZE KANCELARIE

Gołębiowski & Macura Kancelarie Radców Prawnych to nowoczesna kancelaria prowadzona przez radcę prawnego Olgierda Gołębiowskiego i radcę prawnego Monikę Macura z myślą o świadczeniu profesjonalnych usług prawnych dla obrotu gospodarczego.

Od lat współpracujemy z firmami i rozumiemy, że specyfika prowadzenia biznesu wymaga szybkich i trafnych decyzji oraz rozwiązań nietypowych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Staramy się poznać i zrozumieć oczekiwania i potrzeby naszych klientów, by zapewnić optymalne rozwiązania dla ich działalności.
Wyróżnia nas wysoki poziom merytoryczny oraz zaangażowanie w prowadzone sprawy i terminowość.

 • Radca prawny Monika Macura to solidny partner, zapewniający profesjonalną obsługę prawną spółki FINTECH Solutions Sp. z o.o. Jako firma dostarczająca rozwiązania IT dla branży fintech, regularnie konsultujemy nasze rozwiązania. Monika Macura jest jednym z głównych filarów naszego zespołu.

  Łukasz Grabczuk

  Członek zarządu, FINTECH Solutions sp. z o.o

 • Mam przyjemność współpracować z radcą prawnym Moniką Macura od 2016 roku. Jej rzetelność i wiedza prawna z sektora usług finansowych jest niezbędna w bieżącej obsłudze Instytucji Pożyczkowej. Wiem, że zawsze mogę spodziewać się profesjonalnego podejścia do pracy, opartego na wzajemnym zaufaniu.

  Rafał Gibczyński

  Prezes Zarządu SOLVEN Finance sp. z o.o.

WYBRANE Z OFERTY

OBSŁUGA PODMIOTÓW RYNKU FINANSOWEGO

OBSŁUGA PODMIOTÓW RYNKU FINANSOWEGO

Specjalizujemy się w obsłudze instytucji płatniczych i instytucji pożyczkowych.

PRAWO PODATKOWE

PRAWO PODATKOWE

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach podatkowych i świadczmy usługi doradztwa podatkowego.

NIERUCHOMOŚCI I SUKCESJA MAJĄTKOWA

NIERUCHOMOŚCI I SUKCESJA MAJĄTKOWA

Kancelaria od lat specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej, związanej z prawem nieruchomości.

Specjalizacje

Najwyższą jakość usług prawnych osiągamy dzięki wysokim kompetencjom merytorycznym naszego zespołu oraz zaangażowaniu w powierzone nam sprawy. Zespół Kancelarii tworzą radca prawny Olgierd Gołębiowski i radca prawny Monika Macura.

Nieruchomości

 • Kancelaria od lat specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej
 • związanej z prawem nieruchomości.
Nieruchomości

Rynek finansowy

 • Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz firm działających na rynku finansowym.
Rynek finansowy

Podatki

 • W szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym biznesu trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez fachowego doradztwa w zakresie prawa podatkowego.
Podatki

Consumer finance

 • Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz dynamicznie rozwijających się instytucji pożyczkowych
 • świadczących usługi kredytu konsumenckiego na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych.
 Consumer finance

Zamówienia publiczne

 • W ramach specjalizacji w zakresie prawa zamówień publicznych służymy naszym Klientom profesjonalnym doradztwem prawnym na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego jak również w czasie jego realizacji.
Zamówienia publiczne

Zarządzanie wierzytelnościami

 • Kancelaria prowadzi obsługę spraw windykacyjnych między innymi dla branży finansowej.
Zarządzanie wierzytelnościami

Nasz blog

75% on all

women clothes

75% on all
65% on all

men suits

65% on all
80% on all

watches

80% on all

NEW PRODUCTS IN STOCKonly style remains the same

[recent_products per_page=”4″ columns=”4″ orderby=”date” order=”ASC”]

Nieruchomości

 • Specjalizacje
Nieruchomości

Podatki

 • Specjalizacje
Podatki

Zamówienia publiczne

 • Specjalizacje
Zamówienia publiczne

Rynek finansowy

 • Specjalizacje
Rynek finansowy

Consumer finance

 • Specjalizacje
Consumer finance

Zarządzanie wierzytelnościami

 • Specjalizacje
Zarządzanie wierzytelnościami

Nieruchomości

 • Specjalizacje
Nieruchomości

Podatki

 • Specjalizacje
Podatki

Zamówienia publiczne

 • Specjalizacje
Zamówienia publiczne

Rynek finansowy

 • Specjalizacje
Rynek finansowy

Consumer finance

 • Specjalizacje
Consumer finance

Zarządzanie wierzytelnościami

 • Specjalizacje
Zarządzanie wierzytelnościami

OFERTA

Kancelarię wyróżnia kompleksowe podejście do potrzeb biznesowych naszych klientów. Rozumiemy, że obsługa prawna nowoczesnych przedsiębiorstw wymaga udziału nie tylko radcy prawnego, ale i przedstawicieli innych profesji takich jak tłumacz przysięgły, notariusz, biegły rewident, ekspert ds. księgowości, dlatego w każdej sprawie zapewniamy również współpracę z rzetelnymi partnerami

Świadczymy usługi prawne na rzecz podmiotów z różnych branż. Poszczególne branże są obsługiwane przez zespół prawników, dysponujący specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem

Nasze usługi prawne kierujemy między innymi do następujących branż:

 • instytucje pożyczkowe
 • instytucje płatnicze
 • biura usług płatniczych
 • e- commerce
 • usługi budowlane
 • obrót nieruchomościami
 • handel hurtowy i detaliczny

Nieruchomości

 • Specjalizacje
Nieruchomości

Podatki

 • Specjalizacje
Podatki

Zamówienia publiczne

 • Specjalizacje
Zamówienia publiczne

Rynek finansowy

 • Specjalizacje
Rynek finansowy

Consumer finance

 • Specjalizacje
Consumer finance

Zarządzanie wierzytelnościami

 • Specjalizacje
Zarządzanie wierzytelnościami

O NAS

Najwyższą jakość usług prawnych osiągamy dzięki wysokim kompetencjom merytorycznym naszego zespołu  oraz zaangażowaniu w powierzone nam sprawy.

Zespół Kancelarii tworzą radca prawny Olgierd Gołębiowski i radca prawny Monika Macura.

 

Radca Prawny Olgierd Gołębiowski

Ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i aplikację radowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Pomoc prawną świadczy od 1999 roku, a własną Kancelarię utworzył w 2008 roku.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa obrotu nieruchomościami, prawie spółek oraz prawie zamówień publicznych.
Kompleksowo obsługuje transakcje obrotu nieruchomościami, doradzając Klientom na wszystkich etapach inwestycji. Z sukcesami reprezentuje Klientów w postępowaniach o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości oraz w postępowaniach o stwierdzenie nieważności umów, obejmujących przeniesienie własności nieruchomości.
Doradza w procesie zamówień publicznych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w postępowaniach związanych udzieleniem i zamówienia publicznego i jego wykonywaniem.
Prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych.
W ramach swojej praktyki reprezentuje również Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, przed organami administracyjnymi oraz przed sądami administracyjnymi.
Obsługę prawną prowadzi także w języku angielskim i rosyjskim
Mecenas Olgierd Gołębiowski prowadzi praktykę Kancelarii w zakresie doradztwa podmiotom w takich branżach jak budownictwo, nieruchomości, handel detaliczny i hurtowy. Radca prawny Olgierd Gołębiowski odnosi sukcesy w postępowaniach sądowych dotyczących prawa nieruchomości. Reprezentuje także klientów Kancelarii w postępowaniach podatkowych.

 

Radca Prawny Monika Macura

Ukończyła kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Pomoc prawną świadczy od 2006 roku, a własną kancelarią utworzyła w 2012 roku.
Radca prawny Monika Macura stoi na czele zespołu prawników Kancelarii doradzającym podmiotom z branży finansowej. Wśród klientów, dla których usług prawne świadczy znajdują się międzynarodowe instytucje pożyczkowe oraz instytucja płatnicza, zajmująca się mobilnymi płatnościami.
Radca prawny Monika Macura doradza podmiotom z branży finansowej we wszystkich aspektach ich działalności, w tym również przy projektach fuzji i przejęć, przekształceń oraz inwestycjach kapitałowych. Posiada praktykę w przygotowywaniu i negocjowaniu umów pomiędzy partnerami biznesowymi, umów spółek oraz porozumień z wykorzystaniem spółek celowych.
Przeprowadza audyty prawno- podatkowe przedsiębiorstw, pod kątem zgodności ich działań z przepisami prawa,  w razie potrzeby rekomendując adekwatne środki naprawcze.
W zakresie swojej działalności doradza dynamicznie rozwijającym się instytucjom pożyczkowym, między innymi w kształtowaniu produktów kredytowych oraz doborze optymalnych rozwiązań dla rozwoju biznesu przy uwzględnieniu zmieniającego się otocznia prawnego. Radca prawny Monika Macura reprezentowała instytucję płatniczą zajmującą się szybkimi płatnościami mobilnymi w postępowaniu regulacyjnym przed KNF. Doradzała również pry wyborze struktur dla międzynarodowej instytucji pożyczkowej oraz wdrażaniu produktów kredytowych. Negocjuje kontrakty na zapewnienie finansowania dla działalności instytucji pożyczkowej.
Radca prawny Monika Macura aktywnie bierze udział w opiniowaniu działań ustawodawczych mających znaczenie dla działalności instytucji pożyczkowych i instytucji płatniczych (min. tzw. ustawa antylichwiarska, wdrożenie dyrektywy PSD 2, wdrożenie RODO).
Obsługę prawną prowadzi także w języku angielskim.

 

Realizując projekty prawne współpracujemy z doradcami podatkowymi, notariuszami oraz aplikantami zawodów prawniczych. Dzięki takiemu podejściu zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną.

ADRES

ul. Bandurskiego 21/2
31-515 Kraków

Kontakt
kancelaria@krpgolebiowski.pl
tel.: +48 12 3576678
Media Społecznościowe

[woocommerce_cart]
[woocommerce_checkout]
[woocommerce_my_account order_count=”15″]

New features

for all categories

International development, combat malaria partnership inspire social change dedicated globalization time of extraordinary change. Medecins du Monde disruptor reproductive

Ford Foundation healthcare rights-based approach

Social good new approaches revitalize; enable donors billionaire philanthropy. Justice shift agency meaningful work; climate change; criteria gender cause.

Angelina Jolie development fundraise. Public institutions, relief complexity medicine; vaccines grantees many.

Social good new approaches revitalize; enable donors billionaire philanthropy. Justice shift agency meaningful work; climate change; criteria gender cause.

Angelina Jolie development fundraise. Public institutions, relief complexity medicine; vaccines grantees many.

showcase img
showcase img

Fully responsiveLooks great on a wide range of devices

Fight against malnutrition local innovate advancement collaborative cities, working families proper resources inspire breakthroughs dignity enable treatment social.

x

Circle viewerLooks great on a wide range of devices

Fight against malnutrition local innovate advancement collaborative cities, working families proper resources inspire breakthroughs dignity enable treatment social.

x

Apple commandgreat command gestures

Fight against malnutrition local innovate advancement collaborative cities, working families proper resources inspire breakthroughs dignity enable treatment social.

x

Great theme for for your business

for all categories

International development, combat malaria partnership inspire social change dedicated globalization time of extraordinary change. Medecins du Monde disruptor reproductive rights.

WEBDESIGN & DIGITAL MARKETING

International development, combat malaria partnership inspire social change dedicated globalization time of extraordinary change. Medecins du Monde disruptor reproductive rights. Globalization time of extraordinary change. Medecins du Monde disruptor for our search.

Multipurpose template

ABOUT USteam members

Medicine cross-cultural The Elders, pathway to a better life social analysis. Honor our ambitions, sustainable future significant dignity rural. United Nations technology poverty civil society human rights legal aid. Affiliate detection; socio-economic divide facilitate public-private partnerships.

Oliver Queen

Oliver Queen

CEO

Medicine cross-cultural The Elders, pathway to a better life social analysis. Honor our ambitions, sustainable future significant dignity rural. United Nations technology poverty civil society human rights legal aid. Affiliate detection; socio-economic divide facilitate public-private partnerships.

Tea Queen

Tea Queen

Designer

Medicine cross-cultural The Elders, pathway to a better life social analysis. Honor our ambitions, sustainable future significant dignity rural. United Nations technology poverty civil society human rights legal aid. Affiliate detection; socio-economic divide facilitate public-private partnerships.

Quentin Lance

Quentin Lance

Programmer

TESTIMONIALSsuccess stories

 • Radca prawny Monika Macura to solidny partner, zapewniający profesjonalną obsługę prawną spółki FINTECH Solutions Sp. z o.o. Jako firma dostarczająca rozwiązania IT dla branży fintech, regularnie konsultujemy nasze rozwiązania. Monika Macura jest jednym z głównych filarów naszego zespołu.

  Łukasz Grabczuk

  Członek zarządu, FINTECH Solutions sp. z o.o

 • Mam przyjemność współpracować z radcą prawnym Moniką Macura od 2016 roku. Jej rzetelność i wiedza prawna z sektora usług finansowych jest niezbędna w bieżącej obsłudze Instytucji Pożyczkowej. Wiem, że zawsze mogę spodziewać się profesjonalnego podejścia do pracy, opartego na wzajemnym zaufaniu.

  Rafał Gibczyński

  Prezes Zarządu SOLVEN Finance sp. z o.o.

 • I have the pleasure of working with legal counsel Monika Macura since 2016. Her commitment and legal knowledge in the financial services industry Is necessary in the current service of the loan institution. I know that from legal counsel Monika Macura I can expect a professional approach, based on mutual trust. Rafał Gibczyński, President of the company's management board, Solven Finance sp. z o. o.

  Rafał Gibczyński

  President of the company's management board, Solven Finance sp. z o. o

 • I see legal counsel Monika Monika as a solid partner, providing professional legal services of FINTECH Solutions Sp. z o.o. As a company providing IT solutions for the fintech industry, we regularly consult our solutions. Legal counsel Monika Macura is one of the main pillars of our team. Łukasz Grabczuk, member of the management board, FINTECH Solutions sp. z o. o.

  Łukasz Grabczuk

  Member of the management board, FINTECH Solutions sp. z o. o.

Latest Postsnew from blog